Historisk beretning

Forord

De centrale kraftvarmeværker leverer samlet hovedparten af al den kraftvarme, der bruges i Danmark. Disse kraftvarmeværker anvender kul eller biomasse til produktionen af elektricitet og fjernvarme og producerer derved flyveaske, bundaske samt afsvovlingsgips.

Baggrund

Fra 1973 anvendte kraftvarmeværkerne i Danmark næsten udelukkende olie som brændsel, men med oliekrisen i 1973 begyndte en hurtig omstilling på kraftvarmeværkerne fra olie til kul som brændselsmedie.
Dette medførte at der opstod en voksende mængde flyveaske fra forbrænding af kul. Da man fra andre lande havde erfaring med at nyttiggøre flyveaske fra kulforbrænding i forbindelse med produktion af cement og beton, blev der midt i halvfjerdserne optaget forhandlinger mellem ELSAM/ELKRAFT og F.L. Smidt/Aalborg Portland A/S om samarbejde omkring en sådan nyttiggørelse af danske kraftværkers flyveaske.

Dette resulterede i dannelsen af DANASKE i/s i 1978.

DANASKE i/s' forretningsområde blev defineret som salg og distribution af flyveaske til cement- og betonindustrien. Basis for DANASKE i/s' virke var udelukkende den flyveaske, som fremstilledes på de kulstøvfyrede anlæg på de danske kraftvarmeværker.

Aalborg Portland A/S' engagement i sagen skyldtes interesse i at udnytte asken både som råmateriale i cementproduktionen og til fremstilling af flyveaskecement.
Aalborg Portland A/S havde på dette tidspunkt visse erfaringer i at anvende flyveaske som råmateriale, da man ca. 10 år tidligere i en kort årrække anvendte flyveaske på en cementfabrik.

Før energikrisen i 1973 var der tale om en beskeden mængde flyveaske på nogle få tusind tons, men med den relativt hurtige omstilling til kulfyring voksede flyveaskeproduktionen nærmest eksplosivt til i løbet af nogle få år at nå et niveau på ca. 1 million tons.

Betonindustrien viser interesse for den nye råvare.

Samtidig med DANASKE i/s' start påbegyndtes en salgskampagne overfor landets betonfabrikker. Dette har gennem årene udviklet sig til en udbredt anvendelse af flyveaske ved betonfremstilling i Danmark, således at hovedparten af landets betonfabrikker i dag anvender flyveaske i betonfremstillingen.

Flyveaske til betonindustrien leveres i silotankbiler med typisk 30-40 tons pr. læs opblæst i kundernes siloer.

Gennem årene har kvalitetskravene til flyveaske til betonfremstilling været udsat for stramninger. I starten blev kravene indført i den danske betonnorm DS 411. På basis af disse krav blev der i 1989 etableret en frivillig kontrolordning som i starten blev administreret af DANTEST (Dansk Institut for Prøvning) og senere af DTI (Dansk Teknologisk Institut). I 1995 blev DS 411's krav til flyveaske erstattet af en europæisk standard for flyveaske til beton DS/EN 450, som hurtigt blev indarbejdet i de danske kvalitetskrav.

DS/EN 450 blev delvis taget i brug i forbindelse med bygning af Storebæltsforbindelsen i 1994-1996 hvor DANASKE i/s leverede ca. 70.000 tons flyveaske.
Fra 1999 var alt flyveaske afsat til betonindustrien produktcertificeret.

Den 1. januar 2002 blev DANASKE i/s til Emineral a/s.

I forbindelse med at Aalborg Portland ved årsskiftet 2001, udgik af ejerkredsen, skiftede DANASKE navn til Emineral. Selskabsformen skiftede samtidig fra i/s til a/s.

Derefter ejes selskabet med lige store andele af Energi E2 A/S og Elsam Kraft A/S. Ved samme lejlighed flyttede selskabet til Nordjyllandsværket, Vodskov, nord for Aalborg.

Den 1. juli 2006 skiftede Emineral igen ejere, da alle Energy E2 og Elsam Krafts aktiviteter overgik til henholdsvis Vattenfall A/S og DONG Energy A/S.

d. 1. juli 2016 blev det til endnu et skift, da Vattenfalls aktiviteter i Danmark med drift af kraftvarmeværket var blevet solgt. De nye ejere af kraftvarmeværkerne overtog ejerskabet af Emineral. Emineral ejer dermed af Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, HOFOR Energiproduktion A/S, Fjernvarme Fyn Produktion A/S og Nordjyllandsværket A/S.

I forbindelse med ejerskiftet flyttede Emineral fra Aalborg til Skærbæk ved Fredericia.

Samtidig blev udbuddet af produkter som Emineral markedsfører ændret, så Emineral nu varetager salg af alle biprodukter fra ejerkredsens kul- og biomassefyrede værker.