Bioflyveaske

Bioflyveaske stammer fra kraftvarmeværker, der kun anvender biomasse som brændsel og dermed hverken bruger kul eller kulaske som hjælpemiddel. Den rene Bioflyveaske udskilles fra røggassen i elektrofiltre inden røgen ledes til skorsten.

Emineral arbejder med anvendelse af Bioflyveaske både til gødningsformål og til andre anvendelser. Det er et område der er i stærk udvikling for tiden. Emineral følger nøje med i dette udviklingsområde.